Low temperature and fatigue characteristics of treated crumb rubber modified asphalt after a long term aging procedure

Amsterdam [u.a.] / Elsevier Science (2019) [Fachzeitschriftenartikel]

Journal of cleaner production
Band: 234
Seite(n): 1262-1274

Autorinnen und Autoren

Ausgewählte Autorinnen und Autoren

Chen, Zixuan
Wang, Tao
Pei, Jianzhong
Amirkhanian, Serji
Xiao, Feipeng

Weitere Autorinnen und Autoren

Ye, Qunshan
Fan, Zepeng

Identifikationsnummern